Naar goede gewoonte vieren we met onze gemeente Nieuwjaar. Aansluitend op de dienst zondagmorgen (4 januari) schuiven we onze voeten onder tafel om samen het (cava)glas te heffen en broodjes te eten. Uiteraard staan we stil bij de zegeningen van het afgelopen jaar!

Nieuwjaar = nieuwe start

Misschien is de tekst in Galaten5: 13-15 wel een mooie leidraad voor het nieuwe jaar: Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.